REGULAMIN WYDARZEŃ EDUKACYJNYCH ORGANIZOWANYCH
W CENTRALNYM PRZYSTANKU HISTORIA

§ 1.  

 1. Podmiotem organizującym wydarzenia edukacyjne jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwany dalej „Organizatorem”, z siedzibą przy ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa.
 2. Komórką prowadzącą i nadzorującą przebieg wydarzeń edukacyjnych z ramienia Organizatora jest Biuro Przystanków Historia Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedziba przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.

§ 2.  

      Celem wydarzeń edukacyjnych jest realizacja misji edukacyjnej Organizatora, o której mowa w art. 1 pkt 4 i art. 53 pkt 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2023 r. poz. 102).

§ 3. 

 1. Przez wydarzenia edukacyjne należy rozumieć w szczególności:
 • zajęcia edukacyjne;
 • gry miejskie;
 • spacery edukacyjne.
 1. Udział w wydarzeniach edukacyjnych:
 • jest bezpłatny;
 • nie wymaga od uczestnika pogłębionej wiedzy historycznej związanej z tematyką wydarzeń.  
 1. Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu edukacyjnym dokonuje się przez rejestrację online na stronie internetowej: https://centrumedu.ipn.gov.pl/ w zakładce "Zapisy na zajęcia". Zasady rezerwacji znajdują się w zakładce: Jak zapisać się na zajęcia?
 2. Rejestracji można dokonać przez:
 • założenie konto;
 • bez zakładania konta.
 1. W celu założenia konta należy wypełnić formularz zawierający następujące dane osobowe:
 • imię;
 • nazwisko;
 • numer telefonu;
 • adres e – mail;
 • nazwę i adres szkoły. 
 1. Rejestracji dokonuje pełnoletni nauczyciel/opiekun grupy, zwany dalej „zgłaszającym”. Nie ma możliwości rejestracji indywidualnej poszczególnych uczestników wydarzenia. Zgłaszający może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych na formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi newsletter.
 2. Założenie konta jest dobrowolne. Zgłaszający może w dowolnym czasie zrezygnować z konta wysyłając oświadczenie o rezygnacji na adres e-mail: przystanek.historia@ipn.gov.pl, czego skutkiem będzie usunięcia konta oraz danych osobowych w terminie 7 dni od otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji.
 3. Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu edukacyjnym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

§ 4. 

 1. Zajęcia edukacyjne prowadzone są od poniedziałku do piątku w formie:
 • stacjonarnej – w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie o godz. 10:00 i 12:00; 
 • zdalnej – na  platformie MS Teams, godzinę rozpoczęcia zajęć wyznacza nauczyciel.
 1. W sprawie zmiany godziny zajęć należy kontaktować się z Organizatorem na adres mailowy: przystanek.historia@ipn.gov.pl.
 2. Wykaz zajęć edukacyjnych dla poszczególnych poziomów edukacyjnych znajduje się na stronie internetowej Centralnego Przystanku Historia: https://centrumedu.ipn.gov.pl/, a w zakładce „Kalendarium lekcji”  dostępne są terminy zajęć stacjonarnych, online oraz warsztatów specjalnych. Aby zapisać się na zajęcia należy odznaczyć wybrany termin i wypełnić formularz.
 3. Rezerwacji zajęć należy dokonać minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Jedna instytucja/szkoła może zarezerwować maksymalnie 4 zajęcia w miesiącu. Rezerwacja może zostać odwołana najpóźniej na 2 dni robocze przed terminem wydarzenia.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć klasy do 30 osób. Organizator nie przewiduje łączenia grup uczestniczących w wydarzeniu.
 5. Czas trwania zajęć wynosi:
 • od 60 do 90 minut w zależności od poziomu edukacyjnego, formy oraz tematu – zajęcia stacjonarne dla grup szkolnych;
 • 90 minut - warsztaty specjalne dla grup szkolnych;
 • 45 minut – zajęcia online dla grup szkolnych;
 • od 30 do 45 minut – zajęcia dla grup przedszkolnych.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć lub zmiany terminu ich przeprowadzenia.
 2. Opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Przystanku Historia IPN.
 3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów oraz używania telefonów komórkowych.

§ 5. 

 1. W grze miejskiej może brać udział grupa maksymalnie 50-osobowa. Po dotarciu do Przystanku Historia grupa zostanie podzielona na mniejsze zespoły, maksymalnie 8-osobowe. Każdy zespół musi mieć swojego opiekuna. Opiekun odpowiada za zespół na całej trasie gry.
 2. Uczestnicy biorący udział w grze nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu aktywności. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Gra miejska rozpoczyna się w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25.
 4. Każdy zespół biorący udział w grze zobowiązany jest posiadać aparat fotograficzny (może być to aparat w telefonie komórkowym), przy pomocy którego wykonana zdjęcia w konkretnych zadaniach.
 5. Gra miejska trwa maksymalnie 3 godziny. Organizator może dostosować sposób przeprowadzenia gry (czasu jej trwania, długość trasy) do wieku uczestników.
 6. Uczestnicy gry w trakcie jej trwania poruszają się pieszo. W przypadku nabycia przez uczestników biletów komunikacji miejskiej w celu szybszego dotarcia do kolejnych punktów na trasie gry, Organizator nie zwraca kosztów takich biletów.
 7. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub z powodu innych przyczyn losowych Organizator możne przełożyć przeprowadzenie gry na inny termin.
 8. Zakończenie i podsumowanie gry odbywa się w miejscu jej rozpoczęcia tj. w Centralnym Przystanku Historia IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 21/25.
 9. Szczegółowe zasady dotyczące poszczególnych gier mogą określać regulaminy opracowane przez Organizatora odrębnie dla każdej gry.

§ 6. 

 1. Zgłoszenie do udziału w spacerze edukacyjnym  należy dokonać minimum z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 2. W spacerze może brać udział grupa maksymalnie 30-osobowa. Grupa musi mieć swojego opiekuna obecnego przez cały czas trwania spaceru.
 3. Uczestnicy biorący udział w spacerze nie mogą mieć przeciwwskazań zdrowotnych do tego typu aktywności. Organizator nie zapewnia uczestnikom opieki medycznej ani ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Prowadzący spacer wyznaczy miejsce spotkania z grupą.
 5. Spacer edukacyjny trwa maksymalnie 2 godziny. Organizator może dostosować sposób przeprowadzenia spaceru (czasu trwania, długości trasy) do wieku i możliwości uczestników.
 6. Uczestnicy spaceru, w trakcie jego trwania poruszają się pieszo. W przypadku nabycia  przez nich biletów komunikacji miejskiej w celu szybszego dotarcia do kolejnych punktów na trasie, Organizator nie zwraca kosztów takich biletów.
 7. W razie bardzo złych warunków atmosferycznych lub z powodu innych przyczyn losowych, Organizator może przełożyć spacer na inny termin.

§ 7. 

 1. Administratorem danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, a także ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochronę przed naruszeniami bezpieczeństwa danych osobowych.
 2. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu przetwarza dane osobowe w celu:
 • utworzenia i korzystania z konta użytkownika serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • zapisu na zajęcia za pośrednictwem serwisu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną);
 • zapisu na newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r.
   o świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 2. W każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Wszyscy mają możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłając wiadomość na adres: przystanek.historia@ipn.gov.pl.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia rejestracji  i wydarzenia edukacyjnego oraz do momentu usunięcia konta, wycofania zgody lub dopóki jest to wymagane zgodnie z prawem.
 5. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Instytucie Pamięci Narodowej (IPN – KŚZpNP): inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, adresowany do: Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe w żadnym wypadku nie będą udostępniane, przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim. Wszelkie dane mogą być przekazane jedynie na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 7. Wszyscy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i transferu danych.
 8. Wszyscy mają prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uważają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 8. 

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące po ogłoszeniu regulaminu na stronie internetowej: https://centrumedu.ipn.gov.pl/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych wydarzeń edukacyjnych będą umieszczane na stronie internetowej: https://centrumedu.ipn.gov.pl/ w odpowiednich zakładkach.

 

Pliki do pobrania

Nawigacja

do góry