19-21 lutego Szkolenie Historia i społeczeństwo

Plan szkolenia Historia i społeczeństwo organizowanego przez:

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN

Szkolenie realizuje założenie podstawy programowej przedmiotu Historia i Społeczeństwo  w następujących wymaganiach szczegółowych:

·         Swojskość i obcość podpunktE.5.1. (uczeń analizuje wielokulturowość społeczeństwa II rzeczpospolitej)

·         Ojczysty Panteon i ojczyste spory:podpunkt E 9.1(uczeń charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944–1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń)  E9.2 (uczeń charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy,  uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania)

·         Europa i Światpodpunkt D.1.2. (uczeń przedstawia spory o ocenę roli kolonializmu      europejskiego dla Europy i terytoriów kolonizowanych), podpunkt E.1.1.(uczeń charakteryzuje kontakty i stosunki Stanów Zjednoczonych i Europy w XX w.  z uwzględnieniem polityki, gospodarki i kultury),podpunkt E.1.2. (uczeń charakteryzuje stanowiska w sporze o liberalizację światowego handlu i jej konsekwencje)

·         Gospodarka podpunkt E.6.1 (uczeń charakteryzuje gospodarkę realnego socjalizmu i jej konsekwencje)

·         Kobieta i mężczyzna, rodzinapodpunkt E.3.1. (uczeń  analizuje na wybranych przykładach przemiany obyczajowe w świecie zachodnim w XX w., z uwzględnieniem „rewolucji obyczajowej” lat 60) podpunkt E.3.2. (uczeń analizuje zmiany modelu rodziny w XX w., z uwzględnieniem przemian zaistniałych w życiu społeczeństwa polskiego)

·         Nauka podpunkt E. 4.1. (uczeń analizuje wybrane interpretacje socjologiczne odnoszące się do przemian życia społecznego w XXw.)

·         Język, komunikacja i media: podpunkt E 2.2 (uczeń analizuje przykłady manipulacji językowych w propagandzie politycznej i reklamie)

·         Rządzący i rządzeni podpunktE.7.2. (uczeń objaśnia pojęcie antyutopii, odwołując sie do prac Orwella i Huxleya)

 

Miejsce szkolenia:

Ośrodek Rozwoju Edukacji Centrum Szkoleniowe ul. Paderewskiego 77,05-070 Sulejówek


dzień pierwszy, 19 lutego, wtorek

14:15-14:30 rozpoczęcie szkolenia

14:30-16:00 "Antyutopia w relacji do totalitaryzmu" – warsztaty Wojciech Trębacz

16:00-16:15 przerwa kawowa

16:15-17:45 Jak analizować źródła statystyczne? – warsztaty Andrzej Sznajder

18:00-19:30 Konflikty narodowościowe w Europie i na świecie – Wojciech Tochman

19:30 kolacja

 

dzień drugi, 20 lutego, środa

07:45 śniadanie

08:15-09:45 Nauka w służbie ideologii totalitarnej – warsztaty dr Bartosz Kuświk

09:45-10:00 przerwa kawowa

10:00-11:30 „Barwy nieobojętne”. Metody nauczania wątkowego w praktyce edukacji muzealnej – warsztaty Muzeum Piłsudskiego

11:30-13:00 Dlaczego Hitler wygrywał? Skąd sukcesy totalitaryzmu? – warsztaty Zofia  Fenrych

13:15-13:45 przerwa obiadowa

13:45-15:15 Rola Józefa Piłsudskiego w kształtowaniu się państwa polskiego w XX w. – wyjście do Muzeum Piłsudskiego (dla chętnych)

15:15-15:45 przerwa kawowa

15:45-17:15 „Widzisz co chcesz (masz) zobaczyć” – warsztaty dr Marcin Krzanicki

17:30-19:00 Bohaterowie ‐zawsze podobni, ale nie zawsze tacy sami. Wzorzec bohatera w starożytności, średniowieczu i XIX w. – warsztaty Jacek Konik

19:00 kolacja

 

dzień trzeci, 21 lutego, czwartek

08:00 śniadanie

08:30-10:00 „U progu Polski Ludowej” – Agnieszka Jaczyńska

10:00-10:30 przerwa kawowa

10:30-12:00 Polacy wobec mniejszości narodowościowych w II RP – warsztaty dr Michał Sempołowicz

12:15-13:45  „Dajmy szansę pokojowi”. Obyczajowa i polityczna rewolucja lat 60. XX wieku – warsztaty Monika Koszyńska

13:45 zakończenie szkolenia, obiad

do góry